ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายล […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Qouta ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญษตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิายน ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวส. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

สามารถศึกษารายละเอียดได้ […]

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประก […]

บริการวิชาการ | ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร Mini Case Manager : Chronic Illness (Diabetes Mellitus and Hypertension)

หลักสูตร Mini Case Manag […]

บริการวิชาการ | ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4

โครงการการฝึกอบรมหลักสูต […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วม MOU ดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเ […]

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีฯ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

สามารถศึกษารายละเอียดการ […]

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256

ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การรับสมัคร และแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ เกณ […]

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 6

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามป […]

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

กิจกรรม | บริการวิชาการ

การประชุมสรุปผลการดำเนินการในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ ผู […]