ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Qouta ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าแรกเข้า) และดำเนินการชำระในระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2567 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
และขอให้ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร 2567 ต่อไป

**พร้อมทั้งสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มติดตามข่าวสารข้อมูลตามที่แนบมาพร้อมนี้