รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

ขอให้ผู่้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวเข้าศึกษา 
โดยดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ