คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ผศ.จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

email : [email protected]
Call : 089-8011439

ผศ.ดร.สุพรรณี กัณหดิลก

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
email : [email protected]
Call : 089-8011439

ผศ.ดร.สุนทรีย์ คำเพ็ง

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการ
email : [email protected]
Call : 081-8512074

ผศ.ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
email : [email protected]
Call : 098-2830936

พ.ต.ท.หญิงรุ่งรวี ประเสริฐศรี

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจการนักศึกษา
email : [email protected]
Call : 085-4229779