คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ผศ.จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

email : [email protected]

ผศ.ดร.สุพรรณี กัณหดิลก

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.สุนทรีย์ คำเพ็ง

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการ

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

พ.ต.ท.หญิงรุ่งรวี ประเสริฐศรี

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจการนักศึกษา