คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)


การเปิดข้อมูล สาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี