นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วย