Green office

สํานักงานสีเขียว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ประกาศ เป๋าหมายวิทยาลัยสีเขียว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3. มุ่งมั่นในการลด ควบคุม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. มุ่งมั่นในการลด ควบคุม และป้องกันมลพิษ ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ เสียง และขยะของเสีย

5. มุ่งมั่นในการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความปลอดภัย ความน่าอยู่ ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย

6. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมให้การดำเนินการทุกกิจกรรมขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการสํานักงานสีเขียว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

สถานศึกษาปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย ตรวจเช็คอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยสม่ำเสมอ ฝึกอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้น และพ่นยากันยุง ป้องกันไข้เลือดออก

การป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การป้องกันอัคคีภัยของวิทยาลัย ฝึกซ้อมแผน และสถานะการเมื่อเกิดอัคคีภัย ฝึกอบรมวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ให้กับนักศึกษา และบุคลากร เป็นประจำทุกปี ตรวจเช็คอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว 2564