ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายใน

เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้ […]

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิายน ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ | รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566