การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

วิทยาลัยกำลังเร่งปรับปรุง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

วิทยาลัยกำลังเร่งปรับปรุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

วิทยาลัยกำลังเร่งปรับปรุง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

วิทยาลัยกำลังเร่งปรับปรุง