ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม : การจัดการโรคเรื้อรังในยุค The next New Normal


การประชุม สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2565


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2


ประชาสัมพันธิ์ โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 (ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2565)


ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 สัปดาห์ ภาคทฤษฎี 1 สิงหาคม – 2 กั […]

อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ได้จัดพิธีเปิดการอบ […]