การประชุม สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2565