การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยและคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้รับบริการร่วมประเมินคุณภาพการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบบริการ