ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร 
และแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มนักศึกษาใหม่รุ่น 36 
เพื่อรับทราบข้อมูลการรายงานตัวต่อไป