ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ชำระค่าลงทะเบียน 
(แรกเข้า) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 
2567

**หากผู้ใดไม่ชำระเงินดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อ