รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาติเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก


แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565


แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 […]

แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565


แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 […]

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพ […]

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565