ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม : การจัดการโรคเรื้อรังในยุค The next New Normal


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2


โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการคัดกรอง และการดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9


โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการคัดกรอง และการดูแลเบื […]

ประชาสัมพันธิ์ โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 (ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2565)


ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 สัปดาห์ ภาคทฤษฎี 1 สิงหาคม – 2 กั […]

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระ […]

โครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการการคัดกรอง และดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9