เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567