ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงงานครัว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหาร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ บัดนี้ การประมูลดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประมูล ดังนี้