พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

และกิจกรรมวันดินโลก “World Soil Day”