กิจกรรมศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3