ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
และดำเนินการตามปฏินทินการรับสมัคร