ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ 
หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์