ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Qouta ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการยืนยันสิทธ์

ในระหว่างวันที่ 3 – 8 เมษายน 2567

**หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์