พิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมค่ายจิตตปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566