โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล : ชุมชนต้นแบบการสร้างสุขภาพมิติใหม่จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล: ชุมชนต้นแบบการสร้างสุขภาพมิติใหม่ จังหวัด สิงห์บุรี ภายใต้โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล:ชุมชนต้นแบบการสร้างสุขภาพมิติใหม่ นางจำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นผู้กล่าวรายงาน นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน อาจารย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักศึกษา และประชาชน มาร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย 3 (ไผ่ขาด) ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายการสร้างสุขภาวะชุมช นด้วย สบช.โมเดล การแสดงของชุมชนผู้สูงอายุ นิทรรศการ การใช้บัตรสร้างเสริมสุขภาพมิติใหม่ 7 ประการ การดูแลสุขภาพครอบครัว 3 หมอ plus อนศ. (อาจารย์และนักศึกษา) และการลงพื้นที่สำรวจและประเมินสุขภาพครอบครัว