รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่น 7)

ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศ สามารถสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารการสมัครส่งไปรษณีย์ หรือบริษัทเอกชนตามที่ท่านสะดวกส่งกลับมาที่วิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 30 กันยายน 2567

**หากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 60 คน จะไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้