พิธีสำเร็จการศึกษา มอบประกาศนียบัตร และมอบรางวัลต่างๆหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565