พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รุ่นที่ 27 และรุ่นที่ 28 สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป

|