ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 6

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
และนำผลมายื่นในวันที่  4 ต.ค. 2566 ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3