ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
และนำรายงานผลตรวจร่างกายมายื่นด้วยตนเอง

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566