ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 และดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร หาไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์