กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565