การประเมินและคัดกรองสุขภาพด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เขาพระงาม

โครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งสุขภาวะชุมชนด้านโรคเรื้อรัง (NCDs) และโรคติดต่อ (CD) ด้วย สบช.โมเดล 2022

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านไผ่ขวาง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี