รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวโหลดใบแจ้งหนี้ชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) พร้อมชำระเงิน

ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567 ตามปฏิทินการรับสมัครฯ

หากผู้ใดไม่ชำระเงินดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์