ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม : การจัดการโรคเรื้อรังในยุค The next New Normal