การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวส. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศ และปฏิทินการรับสมัคร

การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี