พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดพิธีมอบใประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 จำนวน 33 คน โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โอกาสนี้ ผศ.จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวโอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมี ดร.สุพรรณี กัณหดิลก ประทานหลักสูตร กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งมีคณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีการดังกล่าว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท