โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย ณ วัดพุน้อย จังหวัด ลพบุรี

พิธีเปิดการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย จังหวัดลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประรานในธี อาจารย์ จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท กล่าวร้ายงาน นายบำรุง วงศ์นิ่ม รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นางสาวอังศุมาลิน จุทาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ดร.มโน มณีฉาย สารารณสุขอำเภอบ้านหมี่ นายสมนึก แก้วพรม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนม่วง และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท เข้าร่วมพิธี อบรมระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566 ณ วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พระภิกบุเข้ารับการอบรม 180 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ให้คำปรึกษาประสานงาน อนุเคราะห์สถานที่ ภัตตาหารและอำนวยความ สะดวกในการจัดอบรมครั้งนี้