โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัด สิงห์บุรี

พิธีปิดการอบรมโครงการ “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2586 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์รวิหาร ต.จักสีห์ อ.เมือง จ.สิห์บุรี

โดยมีพระเคชพระคุณพระครูนาคดิษคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดสิห์บุรี เป็นประธานนพิธี และอาจารย์จำรัส สาระขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท กล่าวรายงาน มีการจัดอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 และภาคทดลองระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 256 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุ ที่เข้ารับการอบรมมืองค์ความรู้ และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และทักษะการบริบาลพระภิกษุไข้การอบรมครั้งนี้มีตัวแทน พระภิกษุจากวัดในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 99 รูป โดยวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานพระพุทธศสนา จังหวัดสิงห์บุรี ผลการประเมินพบว่า ภายหลังการอบมพระภิกษุมืองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 และมีทักษะในการ บริบาลพระภิกษุไข้ ในระดับดีขึ้นไปและผ่านการประเมินทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ทุกรูป