เกณฑ์การรับสมัคร และแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์


เกณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์


คณะแพทยศาสตร์


แผนผลิตคณะพยาบาลศาสตร์


แผนผลิตคณะแพทยศาสตร์


แผนผลิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ป.ตรี


แผนผลิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ป.โท.


แผนผลิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปวส.