ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดาวโหลดเอกสารตรวจร่างกายและนำไปตรวจ ณ สถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบตามรายการที่กำหนด และนำผลตรวจร่างกายมายื่นด้วยตนเองในวันที่สัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท และท่านสามารถแสกน QR Code ตามแนบท้ายประกาศเพื่อเข้ากลุ่ม Line สำหรับสอบถามข้อมูลค่ะ ขอบคุณค่ะ