ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 2566

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และชำระค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2566