Staff – Service

การให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบสารสนเทศ สบช.

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ | ขออนุมัติลา

ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหาร | ทะเบียนนักศึกษา | สืบค้นผลงานวิจัย | งบทดลองในระบบ GFMIS