data – Service

การให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจ

ระบบรายงาน | ระบบบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศคณะพยาบาล

รายงานผู้บริหาร | บุคลากร | วิจัย | ครุภัณฑ์ | กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า | สบช.โมเดล

ระบบจัดการโครงการ

โครงการ และแผน | ด้านวิชาการ | ด้านการวิจัย | ด้านบริการวิชาการ | ด้านกิจการนักศึกษา | ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม