กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การคิดวิจารณญาณ (critical thinking skills)

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (communication in foreign language skills; English)

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (information and technology skills)