ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

- กิจกรรม -

Green office

โครงการสํานักงานสีเขียว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

- ปะชาสัมพันธ์ -

- บริการวิชาการ/อบรม/สัมมนา -

- งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ -

การเปิดข้อมูล สาธารณะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

ติดต่อสอบถาม

BCNPB.ac.th

| 036-267-047

| 036-266-170

Webmaster : [email protected]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

91 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

Boromarajonani College of Nursing Phraputthabat
91 Village No. 8, Thankasem Subdistrict, Phra Phutthabat District, Saraburi Province 18120