คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

อาจารย์จำรัส สาระขวัญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล

email : [email protected]

ดร.สุพรรณี กัณหดิลก

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ดร.สุนทรีย์ คำเพ็ง

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการ

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

รองผู้อำนวยการ
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

พ.ต.ท.หญิงรุ่งรวี ประเสริฐศรี

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจการนักศึกษา