เกี่ยวกับวิทยาลัย


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

91 หมู่ 8 ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120


ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ก่อสร้างขึ้นตามแผนงานและโครงการพัฒนาการสาธารณสุขในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  เพื่อขยายสถาบันในการเพิ่มการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ จึงได้พิจารณาสร้างโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ขึ้นที่อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี ในพื้นที่ 21 ไร่ การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาพยาบาลเป็น ๒ ระดับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และหลักสูตรพยาบาลระดับวิชาชีพพร้อมทั้งได้ยกเลิก การผลิตผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ มีผลทำให้โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล และผดุงครรภ์พระพุทธบาท ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี

          วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นวิทยาลัยฯ อันดับที่ ๒๑ ของกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท และมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อ สว ของพระองค์เป็นตราประจำวิทยาลัย

          พ.ศ.2540 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับวิทยาลัยเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 และในปี พ.ศ 2562 ราชกิจจานุเบกษา พรบ. สถาบันพระบรมราชชนก ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562


วิทยาลัยมีการดำเนินงานในการสร้างบัณฑิตพยาบาล ผลงานวิชาการ การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมีผู้บริหารที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสร้างองค์กรคุณภาพตลอดระยะเวลา 40 ปีวิทยาลัยมีผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน


ปัจจุบันบริหารงานโดย อาจารย์จำรัส สาระขวัญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

โครงสร้างองค์กร


อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณภาพ

ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งหมด 39 คน อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 12 คน วุฒิปริญญาโท 24 คน และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน

นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิชาการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 43 คน


ปัจจุบัน มีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง
อาคารหอพักจำนวน 3 หลัง
ห้องประชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาและ fitness


สนับสนุนการศึกษา

ห้องเรียนหลัก ห้องเรียนย่อย ห้องสอบภาคทฤษฎี ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดยเพิ่มพื้นที่หุ่นปฏิบัติการพยาบาล อุปกรณ์ที่เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง มีห้องสมุด ที่เปิดให้บริการสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเวลาและนอกเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตทั้ง LAN และ Wi-Fi ณ จุดบริการเรียนรู้ เช่น ภายในห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอพัก

แหล่งฝึกปฏิบัติ

วิทยาลัยมีแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหลักคือ โรงพยาบาลพระพุทธบาท และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ยังมีการขยายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเสริมทั้งในจังหวัดลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพได้อย่างเพียงพอ


หลักสูตร

วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) เป็นหลักสูตรแรก ทั้งหมด ๒๑ รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,986 คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล และผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) ทั้งหมด ๓ รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๕๕ คน และเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 ถึง ปัจจุบัน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 29 รุ่น จำนวน 2219 คน

มุ่งจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิจารณญาณ มีทักษะทางวิชาชีพ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าต่อประเทศชาติตามปรัชญาของวิทยาลัย และค่านิยมที่ว่า รู้คิด กิจกรรมดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำคุณาพ

ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตรคือ

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 3
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ใช้ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4


พันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล

โดยผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดีเรียนอย่างมีความสุขมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เช่น research based learning flipped classroom,co-operative learning,Case Study, Blended Learning PBL และSBL เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้นำ ค่ายจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาสัมพันธ์ เป็นต้น

ด้านวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษา และการบริการสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบสุขภาพของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการวิจัยที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีจุดเน้นการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลโรคเรื้อรังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทุน ววน

ด้านวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

การบริการแก่สังคม มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ และมีการบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นคลังความรู้ด้านสุขภาพ และนำส่งความรู้ และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของท้องถิ่น และสู่ชุมชน ปัจจุบันมีความร่วมมือที่เข้มแข็งในการพัฒนาภาวะสุขภาพร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม รวมทั้งการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมีหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะทางการผดุงครรภ์ และหลักสูตรการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษารวมทั้งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของสถาบัน

ด้านการบริหารองค์กร

ด้านการบริหารสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี มีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์และบุคลากร กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยวิทยาลัยยังได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


ผลงานการได้รับรางวัลของศิษย์เก่า

ผศ.ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี 2564 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน

คุณสุชาติ จันทร์เลาะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

คุณวรพัทธ์ ธนินท์พรสิริ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง ประจำปี 2563


อำนาจหน้าที่