หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)