สำนักงานผู้อำนวยการ


· งานบริหารทั่วไป ·

คุณบำรุง บัวสุนทร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณสมใจ สิงห์ป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณสุณิสา กิจวิถี

นักวิชาการพัสดุ

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

จีรนันท์ ชุติมาแสงตระกูล

พนักงานธุรการ

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณอำไพ ศรีบุญมา

พนักงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณอนันท์ แจ่มจำรัส

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณเชิด สรานันท์

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณจิราพร กลางกุลนารถ

พนักงานบริการ

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณไพโรจน์ เสมาทอง

พนักงานบริการ

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณเชิด สรานันท์

พนักงานบริการ

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณกุศล ป้องภา

คนสวน

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณบุญเรือน หงษ์อมร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณมนัส อรกุล

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณนุวัฒน์ สีดา

ช่างฝีมือทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณวันเฉลิม โพธิ์ศรี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

งานการเงินและบัญชี

คุณสุรีรัตน์ อุดเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

คุณภัควลัญชญ์ วาสูงเนิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี

คุณจารุวรรณ พิลา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

คุณอังคณา แสนสาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

งานทรัพยากรบุคคล

คุณอนงค์ ดวงสุดาวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

คุณทศพล บุญธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

คุณอรวรรณ ภัสรพงษ์กุล

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

งานสารบรรณกลาง

คุณศุภสุตา โพธิแวง

พนักงานโสตทัศนศึกษา

ผู้ปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป