ระบบครุภัณฑ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ครุภัณฑ์ทั้งหมด

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ครุภัณฑ์ที่จะหมดอายุ
ภายใน 5 ปี

ครุภัณฑ์จำแนก
ตามประเภท

ครุภัณฑ์ที่ใช้
จัดการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และหุ่น

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน
หมดอายุภายใน 5 ปี

รายงานการซ่อมครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ที่หมดอายุ
ไปแล้ว 5 ปี ย้อนหลัง